"Centennial" - 5/23/05

Video 1
(WMV format; 1.59 MB; 57 seconds)

Video 2
(WMV format; 697 KB; 24 seconds)

Video 3
(WMV format; 706 KB; 24 seconds)

Video 4
(WMV format; 1.04 MB; 37 seconds)

Video 5
(WMV format; 366 KB; 12 seconds)

Video 6
(WMV format; 907 KB; 31 second)

Video 7
(WMV format; 814 KB; 28 seconds)

Video 8
(WMV format; 1.16 MB; 42 seconds)

Video 9
(WMV format; 830 KB; 29 seconds)

Video 10
(WMV format; 1.37 MB; 50 seconds)

Video 11
(WMV format; 1.70 MB; 1:02 minutes)

Video 12 (Montecito Implodes)
(WMV format; 1.85 MB; 1:07 minutes)


Back